OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu na adrese: https://www.bettymode.com /dále jen internetový obchod/ je fyzická osoba Františka Jelínková, IČ:62814834, se sídlem Nádražní 735, 697 01 Kyjov, zapsána v živnostenském rejstříku v Kyjově ev.č.370603-4702-00, e-mail:firma@bettymode.com /dále jen „prodávající“/. Adresa provozovny a uplatnění reklamací: Nětčická 2271, 697 01 Kyjov.

1.2. Kupující

1.2.1. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.bettymode.com, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel /dále jen „kupující“/.

1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti /dále jen „spotřebitel“/.

1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání /dále jen „podnikatel“/.

1.3. Obchodní podmínky

1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky /dále jen „obchodní podmínky“ upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu /dále jen „kupní smlouva“/.

1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní jsou součástí kupní smlouvy, že se s nimi řádně seznámil a zavazuje se jimi řídit. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.3. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, v platném znění.

2. Předmět kupní smlouvy

2.1. Nabídka zboží

Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst.2 občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Registrace kupujícího

2.2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtě je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

2.2.7. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

2.2.8. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím webových stránek internetového obchodu https://www.bettymode.com nebo telefonicky na tel: 777 914 520, v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

2.3. Objednávka

2.3.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na adrese internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a platby, kupující potvrdí svou objednávku, čímž

podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

2.3.2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.4.Uzavření kupní smlouvy

2.4.1.Uzavření kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Prodávající potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

2.4.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky /akceptací/, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

2.4.3 Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách. Bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit, s nabídkou řešení situace /zánik smlouvy nebo její úprava/.

2.4.4. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy /internetové připojení, atd.../ si hradí kupující sám.

2.5 Cena a platba

2.5.1. Ceny zboží a služeb zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li uvedeno jinak. Cena za zboží je platná v době jejího objednání. Veškeré změny včetně změn v internetovém obchodě jsou vyhrazeny.

2.5.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dopravné zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

2.5.3 Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny vybranými způsoby platby. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

2.5.4. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací /záruční list/ a je zasílána v papírové podobě při expedici balíčku.

2.5.5.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Výrobky s označením Betty Mode – spadají do 4. fáze EET (od 1.června 2018) podle klasifikace NACE 14 - Tento oddíl zahrnuje všechny krejčovské práce (konfekční oděvy nebo oděvy na míru) ze všech materiálů (např. kůže, tkaniny, háčkovaných a pletených materiálů), pro všechny jednotlivé části oděvů (např. svrchní ošacení, pánské, dámské anebo dětské prádlo, pracovní oděvy, vycházkové oblečení nebo oblečení pro volný čas) a doplňky.

2.6. Doprava

2.6.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

2.6.2. O odeslání zboží se prodávající zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.

2.6.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuální ceníku přepravce.

2.7. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

2.7.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

2.7.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

2.7.3 Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou pro prodávajícího považovány za správné.

2.7.4. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

3.1.1. Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. V případě platby bankovním převodem, odešle prodávající zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.

3.1.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím.

3.2.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

3.2.4. Reklamce mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod. které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud ho kupující neuplatní v souladu s výše uvedenými podmínkami.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

4.1.1. Kupující má právo v souladu s § 1829 odst.1, Sb., občanského zákoníku, bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků na dálku /prostřednictvím internetového obchodu/ do 14 dnů od převzetí zboží.

4.1.2. V případě, že kupující v zákonné 14 denní lhůtě oznámí prodávajícímu, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace /odstoupeni_smlouva_formular.pdf/. Ve formuláři by měla být uvedeno jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

4.1.4. V případě, že vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použití či poškozené, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku kupujícího vůči prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

4.1.5. Kupující bere na vědomí, že dle §1837 obč. zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména v případě dodávky zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího, z hygienických důvodů jej není možné vrátit /plavky, spodní prádlo/.

4.1.6. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně jeho příslušenství.

4.1.7. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.1.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

4.2.1 Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

4.2.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele, cen přepravy nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

4.2.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některých z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst.2 občanského zákoníku.

4.2.4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy /zejména §1914 až 1925, §2099 až 2117 § 161 až 2174 občanského zákoníku/ a zákonem o ochraně spotřebitele.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno dle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a vyžaduje požadavkům právních předpisů.

5.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v zákonem stanové době tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci , na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce na jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5.5.Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

5.6.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.7. Prodávající rozhodne o reklamaci ze strany kupujícího ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace ze strany kupujícího včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě.

5.8. Jestliže prodávajíc reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka prodávajícího.

5.9. Prodávající je povinen informovat kupujícího o vyřízení reklamace, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje.

6.Ochrana osobních údajů

6.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje změnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

6.2. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může je kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení zrušit. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat.

7.Závěrečné ustanovení

7.1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupná dalším osobám.

7.2.V případě, že by některé ustanovení výše uvedených obchodních podmínek bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

7.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou platné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů.

7.5.Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dáno pravomoc soudům ČR. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě, kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je např. Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

Prodávající doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít emailovou komunikaci na elektronické adrese info@bettymode.com

7.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č.524/2013 ze dne 21.května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení /ES/ č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES / nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line/.

 

 

 

 

 

 

Novinky z Bettymode

Přihlaste se k odběru novinek a nenechte si ujít žádné slevy!

Jsme i na Facebooku, mrkněte